Điều khoản thanh toán

1.‌ ‌Đặt hàng

Đối‌ ‌với‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌may‌ ‌đo‌ ‌-‌ ‌đặt‌ ‌riêng:‌ ‌Mọi‌ ‌thay‌ ‌đổi‌ ‌về‌ ‌đơn‌ ‌hàng‌ ‌phải‌ ‌được‌ ‌thông‌ ‌báo‌ ‌trong‌ ‌vòng‌ ‌24‌ ‌giờ‌ ‌kể‌ ‌từ‌ ‌ngày‌ ‌xác‌ ‌nhận‌ ‌đặt‌ ‌hàng.‌ ‌Sản‌ ‌phẩm‌ ‌may‌ ‌đo‌ ‌-‌ ‌đặt‌ ‌riêng‌ ‌sẽ‌ ‌không‌ ‌được‌ ‌áp‌ ‌dụng‌ ‌chính‌ ‌sách‌ ‌đổi‌ ‌trả.‌

2.‌ ‌Thanh toán

2.1‌ ‌Thanh‌ ‌toán‌ ‌tạm‌ ‌ứng‌ 

Thanh‌ ‌toán‌ ‌đặt‌ ‌cọc‌ ‌50%‌ ‌giá‌ ‌trị‌ ‌đơn‌ ‌hàng‌ ‌để‌ ‌đặt‌ ‌hàng‌.

Hình‌ ‌thức‌ ‌thanh‌ ‌toán:‌ ‌Thẻ,‌ ‌chuyển‌ ‌khoản,‌ ‌tiền‌ ‌mặt‌. 

2.2‌ ‌Thanh‌ ‌toán‌ ‌giá‌ ‌trị‌ ‌còn‌ ‌lại‌ 

Thanh‌ ‌toán‌ ‌50%‌ ‌giá‌ ‌trị‌ ‌còn‌ ‌lại‌ ‌của‌ ‌đơn‌ ‌hàng‌ ‌bằng‌ ‌hình‌ ‌thức‌ ‌chuyển‌ ‌khoản‌ ‌trước‌ ‌khi‌ ‌giao‌ ‌hàng‌ ‌hoặc‌ ‌thanh‌ ‌toán‌ ‌bằng‌ ‌hình‌ ‌thức‌ ‌thẻ,‌ ‌tiền‌ ‌mặt‌ ‌khi‌ ‌nhận‌ ‌hàng.‌ 

2.3‌ ‌Hoàn‌ ‌trả‌ ‌thanh‌ ‌toán‌ 

Nội‌ ‌thất‌ ‌Palama‌ ‌chỉ‌ ‌hoàn‌ ‌trả‌ ‌thanh‌ ‌toán‌ ‌đặt‌ ‌cọc‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌tiêu‌ ‌chuẩn‌ ‌của‌ ‌Palama.‌ ‌Không‌ ‌áp‌ ‌dụng‌ ‌đối‌ ‌với‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌giảm‌ ‌giá,‌ ‌sản‌ ‌phẩm‌ ‌may‌ ‌đo‌ ‌-‌ ‌đặt‌ ‌riêng‌ ‌và‌ ‌phụ‌ ‌kiện.‌ ‌Chi‌ ‌phí‌ ‌hoàn‌ ‌trả‌ ‌đặt‌ ‌cọc‌ ‌là‌ ‌20%/giá‌ ‌trị‌ ‌đã‌ ‌đặt‌ ‌cọc‌.

Thời‌ ‌gian‌ ‌hoàn‌ ‌trả:‌ ‌07‌ ‌ngày‌ ‌kể‌ ‌từ‌ ‌ngày‌ ‌nhận‌ ‌thông‌ ‌báo.‌ ‌Hình‌ ‌thức‌ ‌hoàn‌ ‌trả‌ ‌theo‌ ‌đúng‌ ‌hình‌ ‌thức‌ ‌quý‌ ‌khách‌ ‌đã‌ ‌thanh‌ ‌toán.‌

3. Hóa đơn giá trị gia tăng (VAT)

Hoá đơn VAT điện tử sẽ gửi đến thư điện tử của quý khách sau 7-10 ngày kể từ ngày quý khách nhận hàng.

Mọi thông tin về việc xuất VAT phải được thông báo trước ngày giao hàng, sau ngày giao hàng nội thất Palama không chịu trách nhiệm về việc xuất VAT.

Shopping Cart